Зошто да станам член на занаетчиската комора -

Na{ pridones za Va{eto rabotewe!

 

 

^lanarina koja }e vi se isplati!

Zdru`eni sme pojaki!

 

Nie go zastapuvame Va{eto pretprijatie/du}an kako i u{te drugi 5000 pretprijatija/du}ani vo Gradot Skopje.

 

Va{ite interesi se na{a zalo`ba,

Vie ste pojdovna to~ka i cel na na{ata rabota.

 

Ve podr`uvame direktno, pri {to nudime soveti za site va{i pra{awa i indirektno preku:

 

 

    Zastapuvawe na Va{ite interesi i prava  pred inspekciskite organi

 

    U~estvo vo kreirawe obrazovna politika i sozdavawe na idni mladi kadri za zanaet~istvoto

 

    Izbor i anga`irawe na eksperti za Va{e usovr{uvawe

 

    Zalagawe na podobri ramkovni uslovi za zanaet~istvoto

 

    Davawe mislewe, zabele{ki za zakonskite i politi~kite priliki

 

    Vklu~uvawe i anga`irawe vo komisii, organi i soveti vo organite i instituciite na dr`avata

 

    Vospostavuvawe i neguvawe na kontakti so institucii, organi,zdru`enija, op{testveni grupi vo zemjata i stranstvo za izedna~uvawe na uslovite za  zanaet~istvoto

 

Prednost da se bide ZANAET^IJA !

 

                1.Upis,promena i prestanok  vo Registarot na zanaet~ii se vr{i preku edno{alterski sistem i ne Vi e  potrebna pravna pomo{ ,edno mesto,edno lice ,eden dokument,dobivate upis vo Registar na zanaet~ii,upis vo Centralen registar,pe~at,`iro smetka,prijava za HTP,zasnovawe na raboten odnos

                2.Najniska cena za zapo~nuvawe mal i mikro biznis

                3.Prosto smetkovodstvoto koe mo`e da go vodite  sami

                4.Mo`nost  za pau{alno odano~uvawe za nisko dohodovni dejnost po barawe na zanaet~ijata so {to ne postoi obvrska za vodewe smetkovodstvo i fiskalna kasa

                5.Postoi mo`nost za privremeno zapirawe so rabota poradi namalen obem na rabota,bolest,renovirawe, podolg godi{en odmor ,

za koj period miruvaat obvrskite za danoci i pridonesi.

                6.^len na semejstvoto mo`e da ja vr{i zanaet~iskata dejnost bez ispolnuvawe na uslovite predvideni so Zakonot za vr{ewe na zanaet~iska dejnost,a po istekot na toj rok mo`at da go prevzemat vr{eweto na dejnosta.

                7.Nemawe obvrska za pla}awe danok na dobivka

               

 

 

Nie sme za Vas tuka!

 

Da ima{ pravo i da dobie{ pravda e tvoe neprikosnoveno pravo!

Komorata Vi pru`a pravna pomo{

 

 

Ajde vo Zanet~istvo!

Za po~etok i za vreme na obrazovanieto ima{ mnogu pra{awa- za pretprijatijata, u~enicite i roditelite. Obratete se kaj nas.

 

Sakate da gi preminete nacionalnite granici?

Informirajte se za me|unardnite pazari

 

Za{tita pri rabota i Menaxment na kvalitet.

Javete se vo Va{ata Komora

 

Sakte razmena na iskustva i mislewe/

Zanaet~iite se sovetuvaat za aktuelni temi, ekonomski pr{awa i novite tehnologii vo rabotni grupi so na{i eksperti

 

Mediumi,obra}awe do javnosta za Va{ite problemi

 

Sakate dokvalifikacija, obuki, seminari?

Tuka sme da Vi go organizirame toa samo za Vas i

Da ja ispolnime Va{ata `elba da  stanete zanaet~ija

 

Kaj nas mo`ete da dobieto informacija za mo`nostite za dokvalifikacija i drugi kursevi.

 

 

 

Kontakti:

tel/ faks : 3237 850; 3222 957

e-mail: info@zkomora.com.mk ; snezana.denkovska@zkomora.com.mk

 

Rabotno vreme

08,00 - 16,00 ~asot

od ponedelnok do petok


Назад Испрати на пријател Печати