Потпишување на Меморандум за разбирање и соработка со средните стручни училишта -

Свечено потпишување на Меморандум за разбирање и соработка  помеѓу

Занаетчиска комора на Република Македонија, Занаетчиска комора Скопје и Средните стручни училишта на Град Скопје

 

 

Врз основа на Заклучокот од 12-та Седница на Влада на Р.М. одржана на 09.01.2013 година на ден 22.05.2013 година (среда) во просториите на Занаетчиска комора Скопје ( ул,, Битпазарска бр. 12, Стара Скопска чаршија) Занаетчиската комора на Република Македонија, Занаетчиската комора Скопје и Средните стручни училишта на Град скопје ќе потпишат МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ И СОРАБОТКА за имплеменатација на Законот за стручно образование и обука во делот на учеството на занаетчиските комори во креирањето на уписната политика, изготвување на стандарди на занаетчиски профили, струки и програми, извршување на практична обука кај занаетчиите и завршни испити по практична обука и нејзино оценување. Со овој меморандум ќе се овозможи вклученсот на работодавачите – занаетчии во содавањето на работна сила за  занаетчиството со вештини и комептенции потребни за директно вклучување во процесот на работа.

 

Учеството на занатечиите во образовниот процес ќе допринесе за певземање на одговорност кај стопанството во процесот на создавање на сопствен кадар  и кадар за пазарот на труд.

 

Потпишувањето на овој меморандум е прв од останатите меморандуми кои ќе ги потпишат  и Заанетчискта комора на Република МАкедонија и останатите регионални занаетчиски комори со средните стручни училишта од регионот што го покриваат.

 

 

 

Лица за контакт:

 

Оливија Штерјова                                                    Снежана Денковска

Моб. 075/338264                                                      моб.071/991981

Email:info@zkomora.mk                                           info@zkomora.com.mk

 
Назад Испрати на пријател Печати